Pro města a obce

Dostaňme je z toho ven exekuční problematika a obce Exekuce občanů jsou stále aktuálním a ožehavým tématem. Stát se snaží dlouhodobě tento problém eliminovat a zvrátit jeho současný negativní vliv na společnost. Kroky, které v tomto směru podniká, řeší situaci pouze částečně a očekávaný efekt je zatím minimální. Vzpomeňme např. novelu insolvenčního zákona platnou od letošního června. Stát si od ní sliboval, že občané budou hromadně vstupovat do insolvence, a tím bude jejich problém s exekucemi vyřešen. I přes pomyslnou nulu, kterou je dlužník
povinen za pět let v insolvenci zaplatit namísto původních 30 %, se tak ale neděje. Kdo si nové podmínky pro vstup do insolvence pozorně prostuduje, zjistí, že nový zákon je v konečném důsledku pro dlužníka spíše horší než ten původní. Chtěl tedy stát občanům v exekuci účinně pomoci, nebo šlo pouze o symbolické gesto, které v praxi vlastně nic nepřinese?
obrana neČinnoStí Občané, kteří se potýkají s exekucemi, mnohdy nevědí, co mají dělat, jakým způsobem může exekutor v jejich případě postupovat a že i s exekucí se dá účinně bojovat. Někteří z dlužníků budí dojem, že nemají příliš zájem svoji často zoufalou situaci řešit, že jim chybí zodpovědnost, fundovanost, že
před problémem „strkají hlavu do písku“. Poradenstvím v dluhové a exekuční problematice se aktivně zabývám několik let a musím konstatovat, že nemůžeme házet všechny dlužníky do jednoho pytle. U mnohých z nich je navenek projevovaný nezájem spíše obranou způsobenou neznalostí dané problematiky. Pokud jim ovšem někdo ukáže pomyslné světlo na konci tunelu, mnoho dlužníků pochopí, že má šanci se z problému dostat, a začne aktivně na řešení spolupracovat.
inSolvence nemuSí být neJlePší řešení Ve snaze pomoci dlužníkům řešit jejich problémy vzniklo zejména v neziskovém sektoru mnoho poraden, které se zaměřují na vysvětlování základů finanční gramotnosti a postupů při řešení exekucí a komunikací s úřady. Výhodou je, že své poradenství nabízejí jak samotným dlužníkům, tak i obcím zdarma. Nevýhodou je, že zástupci těchto poraden jsou většinou studenti nebo mladí lidé bez dlouhodobých zkušeností v řešení exekucí a i při vší snaze a dobré vůli málokdy dokážou pro dlužníka nalézt nejvýhodnější způsob řešení. Ve většině případů se pak stává, že zástupci takových poraden jednoduše posílají dlužníky do insolvencí, aniž by viděli jiné možné výhodnější řešení.
Pomoc obcí Je neZbytná V mnoha případech exekučního řízení musí exekutor uvědomit také příslušnou obec, ve které dlužník žije. Proto některé obce dobře vědí, kteří občané se s exekucemi potýkají. Víceméně lze konstatovat, že většina obcí s tímto fenoménem má zkušenost. Kdyby se takový dlužník mohl s důvěrou obrátit o pomoc přímo na obec, ve které žije, a ta by byla schopna mu účinně poradit v postupu řešení jeho problému, nejenže by exekucí začalo ubývat, ale prohloubil by se i vztah obcí s jejich občany a zároveň by vzrostla důvěra občanů v obec. Obecní úřad je místo, kde pracují fundovaní úředníci a pro občany nabízejí bezpečné prostředí. Již nyní se objevují první úřady, které aktivně pomáhají svým zadluženým občanům v řešení jejich situací a hledají skutečně účinné cesty, jak počty exekucí snížit. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu dlužníků a negativním průvodním jevům, které s sebou exekuce občanů přinášejí (snížení životní úrovně, vzrůstající kriminalita, chudoba, rozpad rodiny, deprese, patologické závislosti aj.), může tento osvícený pohled přinést stabilní zlepšení pro všechny zúčastněné. Nezbytné náklady na další vzdělávání a odborné proškolení vybraných úředníků v problematice efektivního řešení exekucí a na spolupráci s externími odborníky v případě ojedinělých komplikovaných exekučních případů nemusí být v konečném důsledku příliš vysoké. Pokud se obce vydají tímto směrem, bude to mít významný pozitivní efekt v boji s exekucemi a současný negativní trend v zadlužování občanů by se mohl skutečně zvrátit. Pomohlo by to jak dlužníkům, tak obcím, ve kterých žijí. ●
Jiří Tůma, Revital Solutions

První seminář na Svazu průmyslu a dopravy

Dne 26.9.2019 měla možnost společnost REVITAL SOLUTIONS s.r.o veřejně vystoupit na půdě SPaD, kde jsme členům vysvětlili možnosti řešení zaměstnanců v exekucích a tak dát zaměstnavatelům nástroje pro stabilizaci kmenu zaměstnců.

Dětský domov na Severní Terase

Dne 26.9. se jednatelé společnosti 

REVITAL SOLUTIONS s.r.o. setkali v Dětském domově na Severní Terase s dětmi, které jsou těsně před vstupem do reálného života. Probírala se témata, která souvisí s exekucemi. Jednalo se o prevenci, kde byla otevřená diskuse, která přinesla spoustu informací, které pomohou dětem . Pan Tůma věnoval dětskému domovu knihu "Ochod s neštěstím", kterou předal s věnováním. Jedná se o 13 příběhů , které osobně zažil v době , kdy pracoval pro exekutorský úřad. Kniha  bude dne 1.10. pokřtěná ve státní knihovně v Ústí nad Labem.

NK

Křest knihy" Obchod s Ne štěstím"

Důležitou událostí v osobním životě je křest knihy. Pan Jiří Tůma napsal knihu " Obchod s Ne štěstím" ve které se je popsáno  13 příběhů ze života soudního vykonavatele. Této akce se zúčastnilo několik hostů ze zastupitelstva města Ústí nad Labem, soudní exekutor , média  a také široká veřejnost.

Zpravodaj sociálního dialogu

Dalším úspěchem společnosti REVITAL SOLUTIONS je článek ve zpravodaji, kde 11 tis členů má možnost představení produktu PROTEXO, které řeší zaměstnance v exekucích

PRO MĚSTA a OBCE

PREVENCE exekucí ve školách

Mnohá média v poslední době informují o tom, kolik lidí je zatíženo exekucí. S exekucemi se potýkají všechny věkové kategorie od nejmladších až po seniory. Průměrně čelí jedna osoba 7 exekucím. Mnoho lidí se do problému dostane vědomě a účelově, ale není málo těch, na které tato rána dopadne jen proto, že nevědí, jak mají ve finanční tísni reagovat.
FiNaNČNí graMotNost NestaČí Pro to, aby se exekucím z co největší míry vyhnula přicházející mladá generace, je třeba provádět účinnou prevenci. Dnes se ve ško
lách vyučuje finanční gramotnost. V hodinách se probírá, jak hospodařit, kolik šetřit a kolik utrácet, ale stačí to? Naše společnost se rozhodla oslovovat školní zařízení, ale například i dětské domovy. Proč jsme se zaměřili na uvedené subjekty? Myslíme si, že ve škole, a tím myslím druhý stupeň základní školy nebo střední školu, je vzdělávání na téma exekuce velice důležité. Děti se už s tímto pojmem setkávají, rodiče řady z nich s exekucí nebo její hrozbou bojují. Informace, která se k nim dostane přes děti, jim může pomoci. Velmi důležitá je osvěta v dětských domovech. Spousta dětí
opustí dětský domov a rovnou se ocitá ve finanční pasti, do které je mohli dostat rodiče. V případě dlužných plateb za odpady, pokud je za dluh zodpovědný rodič, dokonce stát zakázal na děti exekuce nařizovat. Ale mladí dospělí jsou snadnou kořistí nebankovních společností – stačí si jen přečíst lákavý inzerát. Nástrahy mohou přijít i z jiné strany a vymanit se z dluhů, které neustále narůstají, bývá velmi obtížné.
zasáhNout vČas Na našich setkáních s dětmi ve školách a v dětských domovech se ukazuje, jak jsou nepřipravené vstoupit de reálného života. Jak už hledají kličky a důvody pro půjčování si a nesplácení. Mají naposlouchány argumenty od rodičů nebo známých a myslí si, že se jim nemůže nic stát. V takovém případě je nutné zasáhnout, komunikovat hned v zárodku a dát dětem základní informace, které mají použít v případech, kdy se dostanou do finanční pasti. Zde je právě prostor pro obce a města, jako zřizovatele škol a výchovných zařízení, aby inovativněji vstoupily do této problematiky a minimálně v nastupující generaci usilovaly o změnu smýšlení. Do budoucna se tak vystaví jasná stopka dalšímu masivnímu zadlužování občanů. ●
Jiří Tůma, Revital Solutions

Adresa:

REVITAL SOLUTIONS s.r.o

IČ 07198124

Folknářská 1246/21

Děčín II, Nové Město 40502

 

Jiří Tůma

Výkonný ředitel

20 let se pohybuje v oblasti pohledávek a exekucí. Působil také 13 let na pozici soudního vykonavatele.

603 531 336 

jiri.tuma@revitalsolutions.cz

 

Lumír Petrák

Obchodní ředitel

23 let působí na obchodních pozicích  v oblasti rychloobrátkového zboží a služeb

606 070 929 

lumir.petrak@revitalsolutions.cz

 

Pro jednotlivé služby pište na  

solving@revitalsolutions.cz 

protexo@revitalsolutions.cz.